Byty na predaj - vypredané! Ponúkame na prenájom byt č.14 ! Info na tel.č.: 0903800864.

Bytový komplex bol úspešne skolaudovaný v septembri 2009

 

Jún 2009

 

Máj 2009

Prevádzanie maliarskych prác, náterov schodišťových zábradlí a zárubní protipožiarnych.
Osadenie vstupných protipožiarnych dverí do bytov a chodbových časti objektu.
Kladenie dlažieb v chodbách a schodišti.
Kompletovanie el. inštalácií rozvodov, kúrenia, vody a kanalizácie.
Osadzovanie zariaďovacích predmetov.
Kompletáž sadrokartónových sttropov v zádverových častiach objektu.
Prevedenie vonkajšej kanalizácie odpadov povrchových vôd z parkoviska

 

Apríl 2009

Odstránenie ornice a zahájenie prác na spevnených plochách, dokončenie nivelačných prác na podlahách.
Prevádzanie kladenia dlažieb chodieb.Zahájenie kladenia plávajúcich podláh.
Prevádzanie malieb stropov a stien. Osadenie protipožiarnych zárubní.
Dokončovanie zateplenie východných častí budovy.
Montáž požiarneho výťahu.
Prevedenie skúšok tlakových staníc vodovodných rozvodov.
Sprevádzkovanie náhradného agregátu (pohotovostný zdroj elektrickej energie). Kompletáž elektroinštelácie (zásuvky, vypínače).

 

 

 

 

 

 Marec 2009

Prevádzanie nivelačných poterov pod dlažby a plávajúce podlahy.
Ukončenie el. inštalácie rozvodou a rozvádzačov.
Ukončenie skúšok kúrenia.
Dokončovacie práce na rozvodoch pitnej vody, osadenie tlakových staníc a rozvodov kanalizácie vnútorných rozvodov.
Prevedednie stiahnutia ornice pre prípravu spevnených plôch a demontáž oplotenia.
Montáž oceľových únikových schodíšť, oceľových podperných konštrukcií pre prevedenie stropných dosiek v priestoroch paternostra.
Úpravy pohľadov schodišťových ramien stierkovaním.

 

 

 

   

 

Február 2009

Vyspravovanie rýh po rozvodoch vody a kúrenia.
Montáž vnútorných parapetov,prevádzanie požiarnej vzduchotechniky.
Príprava pre prevedenie poterov a nivelačných hmôt.
Zabezpečovanie požiaru vzdorových dverí a dverí vnútorných.
Montáž oceľového únikového schodišťa.

 

Január 2009 

Kompletáž omietok stien v schodišťových priestoroch a bytových častí objektu.
Montáž sádrokartónových stropov v bytových a komunikačných priestoroch.
Prevádzanie rozvodov vody a kanalizácie a ich izolovanie. Príprava pre montáž požiarneho výťahu.
Prevedenie el.inštalácie pre bytové stanice UK a vody a výmeníkovej stanice.
Vysporiadanie rýh po rozvodoch vody a kúrenia. Montáž vnútorných parapetov.
Prevádzanie požiarnej vzduchotechniky. Príprava pre prevedenie poterov a nivelačných hmôt.
Zabezpečenie požiaruvzdorných dverí a dverí vnútorných. Montáž oceľového únikového schodišťa.

 

December 2008

Dokončenie izolácií balkónov,položenie vodotesnej izolácie ,dlažby soklíkov a namontovanie balkónových zábradlí.
Prevádzanie vnútorných omietok povrchových a štukových v bytových,chodbových a schodišťových priestoroch.
Ukončenie zateplenia severnej steny a demontáž lešenia.
Prevedenie osadenia výmeníkovej stanice ústredného kúrenia a prevedenie skúšok tesnosti rozvodov ústredného kúrenia.
Prevádzajú sa rozvody vody a kanalizácie.Kompletujú sa napojenia el.rozvádzačov a napájanie technologických zariadení.
Zahájenie demontáže výťahov a príprava na osadenie požiarneho a evakuačného výťahu.

 

 

 

November 2008 

Dokončenie izolácií balkónov,položenie vodotesnej izolácie ,dlažby soklíkov a namontovanie balkónových zábradlí.
Prevádzanie vnútorných omietok povrchových a štukových v bytových,chodbových a schodišťových priestoroch.
Ukončenie zateplenia severnej steny a demontáž lešenia.
Prevedenie osadenia výmeníkovej stanice ústredného kúrenia a prevedenie skúšok tesnosti rozvodov ústredného kúrenia.
Prevádzajú sa rozvody vody a kanalizácie.Kompletujú sa napojenia el.rozvádzačov a napájanie technologických zariadení.
Zahájenie demontáže výťahov a príprava na osadenie požiarneho a evakuačného výťahu.

 

 

 

Október 2008

Pokračovanie na zatepľovaní severnej a východnej steny s kompletážou osadenia okien a balkónových zostáv.
Pokračujeme s montážou sanitárnej vzduchotechniky. Prevádzanie vnútorných povrchových omietok v bytových jednotkách, chodbových častí a schodíšť.
Kompletáž bytových rozvádzačov elektroinštalácie. Kompletáž rozvodov kúrenia s napojením rozvádzačov a radiátorov a zálievkou rozvodov do podlahy.
Vybúranie stropnej konštrukcie pre osadenie únikového požiarneho schodišťa.

 

 

 

September 2008

Otepľovanie objektu z východnej a severnej strany. Prevedenie zvislých rozvodov kúrenia a osadzovanie bytových staníc kúrenia.
Vysekávanie poterov pre osadenie vodorovných rozvodov kúrenia a osadenie radiátorov včetne rozvádzačov kúrenia.
Pokračuje sa s montážou sanitárnej vzduchotechniky.
Prevádzanie vnútorných povrchových úprav stien, zasieťkovaním do lepidla a jemnou omietkou.
Ukončenie nosnej konštrukcie sádrokartónových stropov v bytových jednotkách.
Ukončenie vnútorných rozvodov el. inštalácie. 

 

 

 

August 2008 

Dokončenie zateplenia budovy zo západnej a južnej strany s povrchvou úpravou, osadením zábradlí a úpravou balkónov.
Zahájenie prác na zvislých rozvodoch kúrenia.Dokončenie upiľovania otvorov u betónových zvislých konštrukciach.
Zahájenie vnútorných omietok/ armovacie sieťky/. Prevedenie nosných roštov pre sádrokartónové stropy v jednotlivých bytoch.
Prevedenie el. rozvodov silnoprúdových, s osadením bytových meracích staníc.
Prevedenie rozvodov káblovej televízie a internetovej siete v bytových jednotkách.
Demontáž lešenia na západnej a južnej strane objektu a montáž lešenia v severnej a východnej časti objektu.
Prevádzanie demontáže oceľového obvodového plášťa v severnej a východnej časti objektu.Prevádzanie izolácie proti vode v loggiach a kladenie dlažby so soklíkmi. Prevádza sa montáž rozvodov v zdravotnej vzduchtechniky. 

 

Júl 2008 

Prevedené búrac9ch prác s čistením sutí, nový obvodový plášť je vymurovaný.
Prevedené v jednej polovici lešenie a demontáž oceľového plášťa.
Zahajujú sa prípravné práce pre oteplenie, zahájenie montáže plastových okien a balkónových dverí.
Prípravné práce na kúrenie a vodu.
Prebieha dokončovanie oteplenia fasády na juhozápadnej strane-dokladanie okien a balkónových dverí.
Pracuje sa na prierazoch stropov pre zdravotechniku a kúrenie. Demontovanie oceľových prvkov pre podchytenie stropných panelov.
Prevádza sa demontáž páter nostra (výťahu).
Dokončovanie priečok na 9,10 poschodí. Na konci mesiaca júl pokračujeme v dokončovacích prácach zvislých konštrukcii, priečok, zvukoizolácia medzi jednotlivými bytmi a priečky v rámci dispozície bytov, kde je predpoklad ukončenia v druhej polovici mesiaca august.
Prevádzajú sa vnútorné úpravy loggii s tým že sú prevádzané izolácie proti vlhkosti a čiastočne bola prevedená montáž zábradlí.
Osadené sú všetky okná a balkónové dvere v jednej polovici budovy.V jednej polovici projektu je prevedené zateplenie 1/6 už aj s povrchovou úpravou.
Prevádzajú sa práce na rozvodoch elektroinštalácie.